Wojciech Poćwiardowski - "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja"

Opis pracy doktorskiej

Tytuł pracy: „Badania  kinematyczne i procesowe przesiewacza zataczającego – śrubowego”.

Problematyka pracy doktorskiej związana jest bezpośrednio z zagadnieniami rozwiązywanymi w obszarze relacji: narzędzie (przesiewacz zataczający - śrubowy z dwoma motowibratorami) - materiał (nasiona - materiał biologiczny, piasek - krzemionka - ziarna nieregularne, kruszywo - ziarna ostro krawędziowe) - proces (przesiewanie, kalibracja). Podstawą do rozpoczęcia pracy był opracowany w UTP w Bydgoszczy i wykonany w TZUM "Spomasz" w Toruniu ciągły przesiewacz wibracyjny, który został opatentowany w Urzędzie Patentowym pod nr 191474 i nagrodzony Złotym Medalem na międzynarodowej wystawie innowacji i wynalazków w Brukseli "Eureka". Prowadzone badania należą do pierwszych w kraju, a nielicznych na świecie, ponieważ tylko w latach 60 ubiegłego wieku prowadzono badania w tym zakresie w ówczesnej RFN.

 

Osiągnięcia

 1. Grand rozwojowy finansowany przez MNiSW zgłoszony w ramach X konkursu projektów rozwojowych pt.: Dostosowanie przesiewacza wibracyjnego wg P-191474 do kalibracji nasion (nr rejestracyjny N R12 0005 10). Kierownik projektu: dr inż. Marek Domoradzki, pozostali wykonawcy: dr hab. inż. Wojciech Korpal, mgr inż. Wojciech Poćwiardowski, mgr inż. Joanna Kaniewska. Projekt obejmuje prace badawcze oraz prace konstrukcyjne, których efektem końcowym będzie wdrożenie w zakładach przemysłu nasiennego kalibratora do nasion, oraz ocena przydatności urządzenia do rozdziału na frakcje nasion warzyw, ziół i kwiatów. Realizowany projekt pozwoli na wyposażenie istniejących polskich przedsiębiorstw w innowacyjną technologię i zapewni dostęp do nowych rodzajów nasion dla plantatorów warzyw, w tym warzyw ekologicznych. Tematyka projektu znakomicie wpisuję się w zagadnienia pracy doktorskiej pt.: „Badanie ciągłego wibracyjnego kalibratora do rozdziału nasion na frakcje sitowe” jak również w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.
 2. Stypendium z projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Środku uzyskane ze stypendium przyczyniły się do znacznego przyspieszenia badań naukowych, zakupu niezbędnej aparatury badawczej, jak również do sfinansowania dodatkowych kursów i studiów podyplomowych. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na szybsze nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, których działalność związana jest z sektorem przemysłu rolno-spożywczego doskonale wpisującego się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.
 3. Stypendium z projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”
 4. Stypendium z projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja”
 5. Stypendium z projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja – nabór 2012/2013”
 6. Kierownik badań w ramach VOUCHERA BADAWCZEGO typu 1 przy współpracy z firmą TORSEED S.A. Podpisano umowę o świadczeniu usług badawczych obejmującą "Badania innowacyjnej technologii przedsiewnej obróbki nasion", którego to zlecenia jestem kierownikiem. Współpraca ta obejmuje opracowanie wytycznych prowadzenia przedsiewnej obróbki nasion. Wspólnie z przedsiębiorstwem sformułowano wniosek o VOUCHER BADAWCZY typu 2 (konkurs 4) w celu wdrożenia innowacyjnej przedsiewnej obróbki nasion do produkcji tej firmy. Firma również uzyskała dofinansowanie w tym projekcie.
 7. Kierownik badań zleconych przez firmę EGM SP. Z O.O.  – Firma ta zgłosiła się w celu wykonania badań procesu przesiewania kamienia wapiennego na przesiewaczu zataczającym – śrubowym (nowe zastosowanie przesiewacza). Celem badań jest sprawdzenie hipotezy, że zastosowanie drgań pionowych, przy optymalnym doborze pozostałych parametrów przesiewania, pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności procesu przesiewania, co ściśle wpisuje się w tematykę tej pracy doktorskiej.
 8. Uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja pt. Przygotowanie biznesplanu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja pt. Przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out.
 10. Ukończenie Studium Podyplomowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, kierunek Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności  i uzyskanie uprawnień Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 11. Uzyskanie Certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Jakością w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.
 12. Ukończenie Kursu Bezpieczeństwo systemów informatycznych, organizowanych przez WSBS.
 13. Szkolenie ze sprzętów laboratoryjnych Firmy DONSERV.

 

Publikacje i konferencje

PUBLIKACJE:
 1. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym, 2010, zeszyt 546, s. 279-285;
 2. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Aparatura do chemicznego odkażania nasion roślin baldaszkowatych w podchlorynie sodowym, lipiec-sierpień 2009, nr 4/2009, s. 104-105;
 3. 13th International Conference on Developments In Machinery Design and Control – Book Of Extended Abstracts,  Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Thermal seed disinfection in liquid apparatus, December 2009, Vol. 11(2009), s. 47-48;
 4. 13th International Conference on Developments In Machinery Design and Control – Book Of Extended Abstracts,  Wojciech Poćwiardowski, Transition performance of individual carrot seeds fractions investigations through vibrating screens calibrator, December 2009, Vol. 11(2009), s. 89-90;
 5. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Wojciech Korpal, Analiza przesiewania nasion marchwi przez sita przesiewacza wibracyjnego, 2010, nr 4/122, s. 179-187;
 6. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, „Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 1. Wysyp masowy nasion”, Kraków 2011, nr 1 (126), s. 205-214, ISSN 1429-7264;
 7. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, „Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 2. Wysyp ilościowy nasion”, Kraków 2011, nr 1 (126), s. 215-222, ISSN 1429-7264;
 8. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Krzysztof Żywociński, „Sprawność kalibracji nasion pomidorów za pomocą przesiewacza bębnowego”, 2011, nr 1/126, s. 197-204, ISSN 1429-7264;
 9. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, „Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym”, Warszawa 2010, Zeszyt 546, s. 279-286, ISSN 0084-5477;
 10. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Odporność nasion warzyw wyjętych z owoców na odkażanie roztworem dwutlenku chloru, Warszawa 2010, Zeszyt 546, s.127-134, ISSN 0084-5477;
 11. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński,. Przesiewanie surowców mineralnych na przesiewaczu zataczającym, 2011, nr 132, s. 225-236;
 12. Rocznik Ochrony Środowiska, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński, Przesiewanie materiałów biologicznych w przesiewaczach rotacyjnych, 2011, tom 13, s. 1115-1131;
 13. KRUSZYWA - Produkcja - Transport – Zastosowanie, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński, Przesiewanie piasku na przesiewaczu zataczającym – śrubowym, 4/2011;
 14. Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński, Przesiewanie piasku kwarcowego na przesiewaczu zataczającym, 4/2011;
 15. Acta Agrophysica, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Przygotowanie nasion do produkcji kiełków konsumpcyjnych, , Lublin 2010, Vol. 16 (2) s.315-326;
 16. Chemik, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech  Korpal, , Opory przepływu powietrza przez warstwę nasion fasoli w suszarce cylindrycznej ze złożem stacjonarnym, nr 4/2011, Tom 65, s. 353-358;
 17. Chemik, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech  Korpal Badania kalibracji nasion pomidorów w przesiewaczu bębnowym, nr 4/2011, Tom 65, s. 359-364;
 18. 14th International Conference on Developments In Machinery Design and Control – Book Of Extended Abstracts, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Methods to calculate mass and quantitative efficiency of vibrating sieve feeder, , 12/2010, s. 53-54;
 19. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, „Odporność nasion wybranych odmian papryki i ogórków na odkażanie roztworem dwutlenku chloru”, Warszawa 2011, Zeszyt 563, s. 57-65, ISSN 0084-5477;
 20. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Olga Domoradzki, Wojciech Korpal „Dobór mieszaniny alkoholi poliwinylowych do powlekania i ot oczkowania nasion ogórka”, Warszawa 2011, Zeszyt 563, s. 39-47, ISSN 0084-5477;
 21. “Seeds calibration in drum screen” Wojciech Korpal, Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Joanna Kaniewska “Directions of scientific works in construction and exploitation of chosen agricultural machines” pod red. Wiesława Piekarskiego, Warszawa 2010, s. 36-45;
 22. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 1. Wysyp masowy nasion, Kraków 2011, nr 1 (126), s. 205-214;
 23. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki, Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 2. Wysyp ilościowy nasion, Kraków 2011, nr 1 (126), s. 215-222;
 24. Inżynieria Rolnicza, Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Krzysztof Żywociński, „Sprawność kalibracji nasion pomidorów za pomocą przesiewacza bębnowego”, 2011, nr 1 (126), s. 197-204;
 25. CHEMIK nauka-technika-rynek, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marek Domoradzki , Zastosowania układu drgającego z dwoma zsynchronizowanymi wibratorami, maj 2012, 5/66, s. 509-514;
 26. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński, Joanna Kaniewska. Przesiewanie kruszywa wapiennego na przesiewaczu zataczającym-śrubowym, 2012, nr 134, s. 221-232;
 27. Górnictwo i Geoinżynieria, Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński, Joanna Kaniewska, Investigation of the Rolling Screen, 2012 Kraków, 34/4, s. 143-148;
 28. Zeszyty problemowe postępów rolniczych, Wojciech Poćwiardowski, Joanna Kaniewska, Marta Płaczkowska, Wpływ stężenia kwasu nadoctowego na zdolność kiełkowania nasion rzodkiewki, 2012, Warszawa, 570, s. 65-72;
 29. Inżynieria Rolnicza, Kaniewska J., Poćwiardowski W., Domoradzki M., Goździewska J.: Obróbka nasion fasoli w środowisku bezwodnym i osmotycznym , nr 3 (138) 71-79
WYGŁOSZONE REFERATY:
 1. XVI Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Zakopane 8-12 luty 2010, Analiza przesiewania nasion marchwi przez sita przesiewacza wibracyjnego;
 2. 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Bydgoszcz 11-12 grudnia 2009, Badania wydajności przejścia poszczególnych frakcji nasion marchwi przez kolejne sita przesiewacza wibracyjnego;
 3. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postęp w Inżynierii Żywności”, Horyniec-Zdrój 9-12 września 2009, Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym;
 4. XVII Konferencja Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie,  Zakopane, 14-18 luty 2011, Porównanie dwóch metod analizy wyników badań wibracyjnego dozownika sitowego;
 5. XI Konferencja KRUSZYWA MINERALNE SUROWCE – RYNEK – TECHNOLOGIE – JAKOŚĆ, Szklarska Poręba, 27-29 kwietnia 2011, Przesiewanie surowców mineralnych na przesiewaczu zataczającym;
 6. XIX Konferencja Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie,  Zakopane, 06-10 luty 2012, Badania amplitudy drgań przesiewacza zataczającego – śrubowego.
 7. XVII KONFERENCJA Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie (konferencja krajowa), Zakopane 06-10 luty 2012, Badania amplitudy drgań przesiewacza wibracyjnego do nasion, poster multimedialny.
 8. XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS 2012 (konferencja międzynarodowa w języku polskim), Kołobrzeg 05-08 września 2012, Badania przesiewacza zataczającego – śrubowego: częściowa automatyzacja procesu przesiewania, referat multimedialny
 9. MINERAL ENGINEERING 2012 CONFERENCE consisting of XVII INTERNALIONAL CONFERENCE OF MINERAL PROCESSING and XLIX SEMINAR PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING (konferencja międzynarodowa w języku angielskim), Białka Tatrzańska 10-12 september 2012, Investigation of the Rolling Screen, referat multimedialny
ZAPREZENTOWANE POSTERY:
 1. XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego” BEMS 2010, Łódź 25-27 sierpnia 2010, Wibracyjny dozownik sitowy do nasion, Dobór mieszaniny alkoholi poliwinylowych do powlekania i otoczkowania nasion ogórka;
 2. V Ogólnopolska Konferencja „Operacje Mechaniczne Inżynierii Procesowej”, Słok 7-9 września 2009, Aparatura do chemicznego odkażania nasion roślin baldaszkowatych w podchlorynie sodowym;
 3. II Konferencja Naukowa „ Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska” , Krasiczyn 15-17 września 2010, Zestawienie metod obliczania wydajności masowej i ilościowej wibracyjnego dozownika sitowego;
 4. 14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control, Gliczarów Górny 7-10 września 2010, Methods to calculate mass and quantitative efficiency of vibrating sieve feede.
 5. XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO BEMS 2012 (konferencja międzynarodowa w języku polskim), Kołobrzeg 05-08 września 2012, Amplituda drgań przesiewacza z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie, poster (wyróżnienie posteru na konferencji)

 

Opis badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej

Badania realizowane mają na celu dokonanie: opisu matematycznego ruchu przesiewacza rotacyjnego - śrubowego w celu wyznaczenia parametrów tego ruchu, określenie charakterystyk procesowych przesiewacza rotacyjnego - śrubowego dla materiałów ziarnistych modelowych.

Do opisu ruchu przesiewacza używa się SYSTEM PULSE (firmy Brüel&Kjaer), zawierający czujnik - akcelerometr mierzący amplitudę, przyspieszenie i prędkość drgań w trzech płaszczyznach osi XYZ. Parametry te umożliwiają  po analizie matematycznej określenie dokładnego ruch na sicie przesiewacza przy ustawieniu różnych parametrów procesu przesiewania. W części procesowej opisuje się również schemat przejścia materiału modelowego przez elementy przesiewacza zataczającego - śrubowego. Pracuje się również nad charakterystykami procesowymi przesiewacza rotacyjnego - śrubowego dla materiałów modelowych.

Dotychczas dokonano: opisu procesu przesiewania w świetle literatury, przeglądu konstrukcji maszyn przesiewających, opisu przesiewacza zataczającego-śrubowego, opisu stanowiska badawczego, opisu ruchu przesiewacza zataczającego - śrubowego, jak i określono tory ruchu. Nadal trwają prace nad wyznaczeniem równań ruchu liniowego pionowego i ruchu skrętnego. Dokonano również opisu charakterystyk procesowych przesiewacza rotacyjnego - śrubowego dla materiału modelowego: nasiona - materiał biologiczny, kruszywo wapienne - ziarna ostro krawędziowe. Trwają prace nad równaniami ruchu liniowego pionowego i ruchu skrętnego. Rozwiązania tych równań powinny dać obraz toru.

Stale pogłębiana jest wiedza w zakresie procesów mechanicznych w Inżynierii Chemicznej i Procesowej w szczególności procesów klasyfikacji mechanicznej materiałów ziarnistych. Nieustannie redagowana jest praca, jak również gromadzona jest literatura będąca cennym elementem w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Nastąpił wzrost stopnia zaawansowania realizowanych prac co zaowocowało licznymi publikacjami jak i referatami na konferencjach. Został otwarty przewód doktorski na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy dnia 20.12.2011. Stan zaawansowania pracy wskazuje na możliwość jej zakończenia w bieżącym rok akademickim.

 

Przełożenie wyników na rozwój strategicznych obszarów regionu

W nawiązaniu do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku komercjalizacja prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej odpowiada kierunkom uznanym za szczególnie istotne z punku widzenia rozwoju naszego województwa. Zakłady nasienne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poszukują technologii precyzyjnej kalibracji nasion warzyw. Poszukiwane są również nasiona kalibrowane polskich odmian. Kalibracja zapewnia podniesienie jakości oferowanego materiału siewnego przez odrzucenie z partii nasion miernie kiełkujących, przeważnie drobnych i niedojrzałych frakcji nasion. Dla nasiennictwa ekologicznego jest to praktycznie jedyna metoda uzyskania nasion spełniających wymagania jakościowe bez dodatkowych zabiegów mechanicznych lub termicznych. Wdrożenie rozwiązań osiągniętych w pracy doktorskiej przyczyni się do unowocześnienia technologii i urządzeń produkcyjnych oraz podniesienia jakości produktów w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno – spożywczego. Nasze województwo ma występujące w znacznych wielkościach złoża soli kamiennej, wapieni i margli, wód mineralnych, a lokalnie kruszyw naturalnych. Na bazie tych surowców rozwinęły się zakłady należące do najważniejszych w kraju w swoich branżach (przedsiębiorstwa związane z wydobywaniem i przetwarzaniem kruszyw – nowe zastosowanie przesiewacza). Wprowadzenie na rynek sposobów i urządzenia do kalibracji – przesiewania,  będzie możliwe dzięki współpracy z przedsiębiorstwami w naszym województwie (nawiązano współpracę z firmą TORSEED – Voucher Badawczy). Wyniki badań tej pracy doktorskiej pozwolą na wdrożenie modelu przemysłowego, co spowoduje wprowadzenie nowych technologii kalibracji nasion roślin do zakładów nasiennych i przesiewania wszelkiego rodzaju kruszyw. Spowoduje to  unowocześnienie i zwiększenie jakości sprzedawanych produktów w tych przedsiębiorstwach, a co za tym idzie zwiększenie innowacyjności gospodarki. Komercjalizacja uzyskanych wyników spowoduje rozwój firm w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i proinnowacyjne otoczenie biznesu. W wyniku dotychczasowych badań nawiązano współprace z firmą, która zbudowała prototyp urządzenia przemysłowego na podzespołach wykonanych w toruńskiej firmie SPOMASZ S.A. Na zbudowanym prototypie trwają prace nad opracowaniem wytycznych prowadzenia przedsiewnej obróbki nasion - kalibracji wybranych nasion (umowa z firmą TORSEED S.A.). Rozdział nasion na frakcje poprawia jakości materiału nasiennego przez oddzielenie nasion niespełniających stawianych wymagań jakościowych. Dzięki temu zebrane plony będą konkurowały z najlepszymi na rynku. Prowadzone procesy rozwojowe pozwolą na unowocześnienie stosowanych technologii i urządzeń produkcyjnych. Założono działalność gospodarczą, która w przyszłości stworzy szansę integracji środowiska naukowego, badawczego i przemysłowego, jak również tworzenie wspólnych tematów pomiędzy sektorem naukowym a gospodarczym.

 

Współpraca z biznesem

W wyniki zawartej wcześniej umowy obejmującej zastosowanie wyników badań w zakresie poznania mechanizmu rozdziału sitowego nasion w ciągłym wibracyjnym przesiewaczu z obiegiem kołowym nasion na sicie (badania obejmowały przesiewanie nasion przy różnych parametrach aparaturowo–procesowych kalibratora do nasion) firma Keram Sp. z o.o zbudowała prototyp urządzenia do badań w oparciu o dostarczone dane, na podzespołach wykonanych w toruńskiej firmie SPOMASZ S.A. Niniejsza umowa nadal obejmuje  współpracę mającą na celu przetestowanie prototypu w warunkach produkcyjnych, naniesienie zmian konstrukcyjnych i doprowadzenie konstrukcji dla zastosowań przemysłowych. W wyniku współpracy z tą firmą została opracowana technologia kalibracji nasion roślin baldaszkowatych oraz kalibracji nasion buraka. Technologie zostały wdrożone i z powodzeniem stosuje się je w firmie KERAM jako operację przygotowującą nasiona do otoczkowania.

W związku z dużym zainteresowaniem wynikami badań tej pracy doktorskiej nawiązano współpracę z firmą TORSEED S.A. Podpisano umowę o świadczeniu usług badawczych obejmującą "Badania innowacyjnej technologii przedsiewnej obróbki nasion", którego to zlecenia jestem kierownikiem. Współpraca ta obejmuje opracowanie wytycznych prowadzenia przedsiewnej obróbki nasion. Środki na badania firma TORSEED S.A. uzyskała w ramach projektu VOUCHER BADAWCZY typu 1 - konkurs 2 (firma uzyskała pomoc z mojej strony w sformułowaniu wniosku o finansowanie przedsięwzięcia). Wspólnie z przedsiębiorstwem sformułowano wniosek o VOUCHER BADAWCZY typu 2 (konkurs 4) w celu wdrożenia innowacyjnej przedsiewnej obróbki nasion do produkcji tej firmy. Firma również uzyskała dofinansowanie w tym projekcie.

Po emisji Prgramu "Siła Wiedzy" w TVP Bydgoszcz, w którym to omówiono zagadnienia mojej pracy doktorskiej, odezwało się do mnie Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Spółka z o.o., które jest zainteresowane kupnem badanego przesiewacza. Obecnie trwają również rozmowy z przedstawicielami firmy budującej przesiewacze dla przemysłu wydobywczego z południa kraju (FABING Sp. z o.o.). Firma ta zainteresowana jest dostosowaniem badanego przesiewacza do przemysłu górniczego - wydobywczego.

 

Informacje o projekcie

Projekt stypendialny „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu województwa.

Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji i Sport Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

O mnie

Mam 27 lat i pochodzę z Grodu nad Brdą. Tutaj ukończyłem w 2008 roku studia magistersko inżynierskie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kierunku technologia chemiczna o specjalności biotechnologia przemysłowa. Badałem wpływ skaryfikacji chemicznej na nasiona ślazowca. W tym samym roku ukończyłem również studium pedagogiczne przy Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy. Wiedza ta pomoże mi w przyszłości pracować ze studentami. W 2009 roku ukończyłem również studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Collegium Medium w Bydgoszczy na kierunku fizjoterapia. Aktualnie jestem na czwartym roku studiów doktoranckich (przedłużony do czerwca 2013) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Prowadzone obecnie badania naukowe związane są z przesiewaczem zataczającym - śrubowym. Aktualnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spożywczego – Zakładzie Technologii Żywności. Swoją przyszłość wiążę z pracą dydaktyczną i naukową jak również z komercjalizacją uzyskanych wyników badań. Dzięki funduszom uzyskanym ze Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR w lutym 2010 roku ukończyłem Studium Podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności prowadzone przez Katedrę Zarządzania Jakością Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskując certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością. W 2010 roku uzyskałem stypendium w ramach „Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów III edycja – nabór 2010-2011. Natomiast w 2011 roku uzyskałem stypendium w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja”. Fundusze te znacznie przyspieszyły postęp realizacji prowadzonych badań nad przesiewaczem zataczającym – śrubowym.