Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Kształcenie realizowane jest przez dwa wydziały:

Specjalności:

 

Specjalność - Inżynieria żywności

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Surowce roślinne i ich pozyskiwanie
 • Surowce zwierzęce i ich pozyskiwanie
 • Mikrobiologia żywności
 • Chemia żywności
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Ocena sensoryczna żywności
 • Bezpieczeństwo produkcji żywności, systemy jakości
 • Żywienie człowieka
 • Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Posiada wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie: nauk matematyczno – fizycznych, nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych oraz podstawowe przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami.
 • Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.
 • Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka.
 • Jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji inżynierskich w branży spożywczej, tak ogólnych jak i specjalistycznych.
 • Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić kalkulację ekonomiczną.
 • Potrafi analizować problemy związane z procesem technologicznym przetwarzania żywności zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej.
 • Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka.
 • Charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki.
 • Posiada wiedzę w zakresie zasad technologicznych i optymalizacji poszczególnych składowych procesu technologicznego oraz efektywnego przygotowania i przeprowadzenia procesu produkcyjnego.
 • Posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą produkującą żywność przetworzoną.
 • Potrafi czynnie posługiwać się techniką komputerową.
 • Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy.
 • Jest świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem szeroko rozumianego zawodu inżyniera technologa przemysłu spożywczego.

Plany studiów