Technologia chemiczna

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Specjalności:

Studia stacjonarne, drugiego stopnia

 


 

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Specjalność - analityka chemiczna i spożywcza

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Technologia chemiczna - surowce i procesy
 • Inżynieria chemiczna
 • Termodynamika techniczna
 • Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego
 • Chemia żywności
 • Analiza surowców i ocena produktów przemysłu spożywczego
 • Chemiczne skażenia żywności
 • Analiza instrumentalna produktów spożywczych
 • Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi i spożywczymi
 • Analiza produktów żywnościowych i kosmetycznych
 • Nowoczesne techniki analityczne
 • Organizacja laboratorium analitycznego

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Wprowadzania i stosowania odpowiednich metod analitycznych zgodnie z wymaganiami UE, które nakładają na laboratoria konieczność certyfikacji i akredytacji.
 • Pobierania i przygotowywania materiału do badań i wykonywania analiz laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych.
 • Interpretacji wyników badań oraz oceny ich jakości.
 • Rozwiązywania problemów z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.
 • Pracy w laboratoriach przemysłowych, analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych.
 • Laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i badaniem żywności oraz ochroną środowiska, a także w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Specjalność - biotechnologia przemysłowa

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Technologia chemiczna - surowce przemysłowej syntezy chemicznej
 • Technologia chemiczna - procesy przemysłowej syntezy chemicznej
 • Inżynieria chemiczna
 • Biochemia z enzymologią
 • Kinetyka bioprocesowa
 • Reaktory biochemiczne

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Pracy w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym oraz przemysłach pokrewnych, zarówno w zapleczu badawczym, jak i projektowym.
 • Pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie analityki i podstawowych prac badawczych, także z wykorzystaniem materiału biologicznego.
 • Wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej do prowadzenia procesów chemicznych i biotechnologicznych.
 • wykonywania podstawowych obliczeń technologicznych, prowadzenia, usprawniania i wdrażania procesów.

Specjalność - chemia i technologia kosmetyków

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Chemia bionieorganiczna
 • Chemia surowców i produktów kosmetycznych
 • Technologia produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej

Absolwent nabywa umiejętności:

 • w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych, ich zastosowania oraz oceny jakości,
 • planowania, doboru sprzętu i przeprowadzania procesu technologicznego otrzymywania produktu kosmetycznego.

Specjalność - technologia procesów chemicznych

Ważniejsze przedmioty kierunkowe i specjalistyczne:

 • Technologia chemiczna - surowce przemysłowej syntezy chemicznej
 • Technologia chemiczna - procesy przemysłowej syntezy chemicznej
 • Inżynieria chemiczna.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Uruchomienia i kierowania nowoczesną produkcją substancji chemicznych oraz modernizacji procesów technologicznych do wytwarzania artykułów rynkowych.
 • Przygotowania projektu procesowego z bilansem materiałowym, koncepcją utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków, doborem aparatury i rachunkiem ekonomicznym.
 • Pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych i kontrolnych, przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem produktów chemicznych.
 • Wykonywania podstawowych obliczeń technologicznych, prowadzenia, usprawniania i wdrażania procesów.

 

Plany studiów


 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry

Specjalności:

 • Technologia procesów chemicznych
 • Biotechnologia przemysłowa
 • Analityka chemiczna i spożywcza
 • Nowoczesne technologie materiałowe

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku technologia chemiczna wymienionych wyżej specjalności będą posiadali umiejętności w zakresie rozumienia podstawowych problemów technologicznych i wykonywania obliczeń technologicznych oraz prowadzenia, wdrażania i usprawniania procesów jednostkowych. Ponadto absolwenci studiów magisterskich nabywają kwalifikacje do tworzenia koncepcji oraz prowadzenia badań technologicznych w dziedzinie związanej ze specjalnością technologie procesów chemicznych, analityka chemiczna i spożywcza i biotechnologia przemysłowa. Są przygotowani do tworzenia od podstaw nowych technologii. Nabyte kwalifikacje upoważniają ich również do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, biurach projektowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach badawczo-rozwojowych i technologicznych instytucjach badawczych, na uczelniach i sektorach administracji i zarządzania.

Absolwent jest przygotowany do ustawicznego kształcenia, np. w postaci studiów podyplomowych lub też do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckie).

 

Plany studiów