Osiągnięcia i nagrody

 1. Grant rozwojowy finansowany przez MNiSW zgłoszony w ramach X konkursu projektów rozwojowych pt.: Dostosowanie przesiewacza wibracyjnego wg P-191474 do kalibracji nasion (nr rejestracyjny N R12 0005 10). Kierownik projektu: dr inż. Marek Domoradzki, pozostali wykonawcy: dr hab. inż. Wojciech Korpal, mgr inż. Wojciech Poćwiardowski, mgr inż. Joanna Kaniewska. Projekt obejmuje prace badawcze oraz prace konstrukcyjne, których efektem końcowym będzie wdrożenie w zakładach przemysłu nasiennego kalibratora do nasion, oraz ocena przydatności urządzenia do rozdziału na frakcje nasion warzyw, ziół i kwiatów. Realizowany projekt pozwoli na wyposażenie istniejących polskich przedsiębiorstw w innowacyjną technologię i zapewni dostęp do nowych rodzajów nasion dla plantatorów warzyw, w tym warzyw ekologicznych. Tematyka projektu znakomicie wpisuję się w zagadnienia pracy doktorskiej pt.: „Badanie ciągłego wibracyjnego kalibratora do rozdziału nasion na frakcje sitowe” jak również w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.
 2. Stypendium z projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Środku uzyskane ze stypendium przyczyniły się do znacznego przyspieszenia badań naukowych, zakupu niezbędnej aparatury badawczej, jak również do sfinansowania dodatkowych kursów i studiów podyplomowych. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na szybsze nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, których działalność związana jest z sektorem przemysłu rolno-spożywczego doskonale wpisującego się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.
 3. Stypendium z projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”;
 4. Stypendium z projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja”
 5. Kierownik badań zleconych przez firmę EGM SP. Z O.O. – Firma ta zgłosiła się w celu wykonania badań procesu przesiewania kamienia wapiennego na przesiewaczu zataczającym – śrubowym (nowe zastosowanie przesiewacza). Celem badań jest sprawdzenie hipotezy, że zastosowanie drgań pionowych, przy optymalnym doborze pozostałych parametrów przesiewania, pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności procesu przesiewania, co ściśle wpisuje się w tematykę tej pracy doktorskiej.
 6. Uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja pt. Przygotowanie biznesplanu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych.
 7. Uczestnictwo w szkoleniu w ramach projektu Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja pt. Przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out.
 8. Ukończenie Studium Podyplomowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, kierunek Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności i uzyskanie uprawnień Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 9. Uzyskanie Certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Jakością w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.
 10. Ukończenie Kursu Bezpieczeństwo systemów informatycznych, organizowanych przez WSBS.
 11. Szkolenie ze sprzętów laboratoryjnych Firmy DONSERV.