Kierunki kształcenia

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej kształci na studiach dwustopniowych. Po ukończeniu pierwszego stopnia student uzyskuje tytuł inżyniera, na drugim stopniu uzyskuje tytuł magistra.

Na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są następujące kierunki:

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) prowadzone są następujące kierunki:

Studia podyplomowe