Joanna Kaniewska - "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja"

Opis pracy doktorskiej

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem i intensyfikacją produkcji roślinnej prowadzi się badania nad zwiększeniem możliwości produkcyjnych i zniwelowaniem strat wywołanych chorobami roślin. Bardzo ważną jest jakość i czystość mikrobiologiczna nasion. Do ochrony roślin i nasion obecnie najczęściej stosuje się środki chemiczne. W związku z negatywnym oddziaływaniem na florę i faunę Parlament UE wprowadza ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin i tym samym wymusza poszukiwanie nowych metod odkażania nasion. Wśród substancji chemicznych stosowanych w stacjach uzdatniania wody, w przemyśle spożywczym do mycia urządzeń i powierzchni czy nieobranych warzyw i owoców znajdują się takie, które mogłyby posłużyć do odkażania nasion. Jednym z takich środków jest ditlenek chloru.

Celem pracy jest zbadanie wpływu wodnych roztworów ditlenku chloru na nasiona wybranych warzyw. Roztwory te mogą posłużyć do odkażania nasion przeznaczonych do hodowli zachowawczej i do produkcji kiełków.

 

Opis badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej

Cel pracy zostanie zrealizowany przez poznanie wpływu roztworów ClO2 na jakość siewną nasion, zbadanie oddziaływania roztworów ClO2 na jakość mikrobiologiczną nasion i otrzymanych nich z kiełków, określenie parametrów procesu odkażania nasion, określenie wpływu zastosowanego ClO2 na cechy organoleptyczne kiełków otrzymanych z odkażonych nasion oraz opracowanie technologii odkażania nasion wybranych warzyw i ich kiełków w wodnych roztworach ClO2.

 

Informacje o wydanych publikacjach

 • Kaniewska J., Domoradzki M., Żywociński K.: Wpływ ciśnienia powietrza w wibratorze na wybrane parametry technologiczne dozownika rynnowego przy podawaniu nasion buraka ćwikłowego. Inżynieria Rolnicza, nr 2 (136), Kraków 2012, s. 111-121
 • Domoradzki M., Kaniewska J., Korpal W.: Nawozy tlenowe w technologii nasion. Wpływ CaO2 na jakość nasion otoczkowanych. CHEMIK nauka-technika-rynek, maj 2012, 5/66, s. 461-466
 • Domoradzki M., Kaniewska J., Korpal W.: Zastosowanie granulacji aglomeracyjnej do nasion cz. 1. Przeżywalność zarodników grzyba Trichoderma viride. CHEMIK nauka-technika-rynek, maj 2012, 5/66, s. 467-472
 • Domoradzki M., Kaniewska J., Weiner W.: Zastosowanie granulacji aglomeracyjnej do nasion cz. 2. Otoczkowanie nasion ekologicznych. CHEMIK nauka-technika-rynek, maj 2012, 5/66, s. 473-478
 • Domoradzki M., Kaniewska J., Poćwiardowski W.: Zastosowania układu drgającego z dwoma zsynchronizowanymi wibratorami. CHEMIK nauka-technika-rynek, maj 2012, 5/66, s. 509-514
 • Kaniewska J., Poćwiardowski W., Domoradzki M., Goździewska J.: Obróbka nasion fasoli w środowisku bezwodnym i osmotycznym, Inżynieria Rolnicza, Kraków 2012, nr 3 (138), s. 71-79
 • Poćwiardowski W., Kaniewska J.: Wpływ kąta ustawienia monowibratorów na amplitudę drgań pokładów sitowych przesiewacza wibracyjnego do nasion. Inżynieria Rolnicza Kraków 2012, nr 2 (136), s. 287-297
 • Poćwiardowski W., Wodziński P., Kaniewska J.: Przesiewanie kruszywa wapiennego na przesiewaczu zataczającym-śrubowym, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia, 2012, nr 134, s. 221-232
 • Poćwiardowski W., Wodziński P., Kaniewska J.: Investigation of the Rolling Screen. Górnictwo i Geoinżynieria, 2012, Kraków, 34/4, s. 143-148
 • Gozdecka G., Kaniewska J., Isbrandt M., Bandyszewska K.: Określenie zależności między wybranymi właściwościami fizykochemicznymi ziemniaków i teksturą czipsów ziemniaczanych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2012 z. 570 s. 45–52
 • Kaniewska J., Poćwiardowski W., Płaczkowska M.: Wpływ stężenia kwasu nadoctowego na zdolność kiełkowania nasion rzodkiewki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2012 z. 570 s. 65-72
 • Poćwiardowski W., Kaniewska J., Domoradzki M.: Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 1. Wysyp masowy nasion, nr 1 (126), Kraków 2011, s. 205-214
 • Poćwiardowski W., Kaniewska J., Domoradzki M.: Wibracyjny dozownik sitowy. Cz. 2. Wysyp ilościowy nasion, nr 1 (126), Kraków 2011, s. 215-222
 • Korpal W., Domoradzki M., Kaniewska J., Poćwiardowski W.: Badania kalibracji nasion pomidorów w przesiewaczu bębnowym, CHEMIK nauka-technika-rynek, 2011, nr 4/2011, tom 65, s. 359-364.
 • Kaniewska J.: Jakość kiełków rzodkiewki z nasion odkażanych ditlenkiem chloru, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 566, Warszawa 2011, s.79-86
 • Domoradzka O., Kaniewska J., Korpal W., Poćwiardowski W.: Dobór mieszaniny alkoholi poliwinylowych do powlekania i otoczkowania nasion ogórka, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 563, Warszawa 2011, s. 39-48
 • Domoradzka O., Kaniewska J., Weiner W.: Zastosowanie separacji hydrostatycznej w obróbce nasion papryki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 563, Warszawa 2011, s. 49-56
 • Domoradzki M., Kaniewska J., Poćwiardowski W.: Odkażanie nasion warzyw wyjętych z owoców na odkażanie roztworem dwutlenku chloru. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 563, Warszawa 2011, s. 57-66
 • Kaniewska J., , Domoradzki M., Korpal W., Poćwiardowski W.: Opory przepływu przez warstwę nasion w suszarce cylindrycznej ze złożem stacjonarnym, CHEMIK nauka-technika-rynek, 2011, nr 4/2011, tom 65, s. 353-358
 • Kaniewska J., , Domoradzki M.: Opory przepływu powietrza przez suszarkę stożkową wypełnioną nasionami fasoli, Inżynieria Rolnicza, nr 5 (123), 2010, Kraków, s. 71-80.
 • Kaniewska J., Domoradzki M., Korpal W.: Odporność termiczna nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris) na wygrzewanie w gorącym powietrzu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 546, Warszawa 2010, s. 127-133
 • Poćwiardowski W., Kaniewska J., Domoradzki M., Korpal W.: Odkażanie nasion marchwi podchlorynem sodowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 546, Warszawa 2010, s. 279-285
 • Poćwiardowski W., Kaniewska J., Domoradzki M., Korpal W.: Methods to calculate mass and quantitative efficiency of vibrating sieve feeder. 14th International Conference on Developments in Machinery Design and Control- Book of Extended Abstracts, September 2010, Vol. 12 (2010), s. 53-54;
 • Kaniewska J., Domoradzki M., Poćwiardowski W.: Przygotowanie nasion do produkcji kiełków konsumpcyjnych, Acta Agrophysica Vol. 16 (2), 2010, Lublin, s. 315-326.
 • Kaniewska J., Domoradzki M., Korpal W.: Aparat do termicznego odkażania nasion, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 4/2009, 2009, s. 60-62
 • Kaniewska J.: Airflow Resistance of a Bed of Bean Seeds”, 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control- Book of Extender Abstracts, December 2009, Vol. 11 (2009), s. 49-50;
 • Kaniewska J., Poćwiardowski W., Domoradzki M., Korpal W.: Thermal Seed Disinfection in Liquid Apparatus”, 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control- Book of Extended Abstracts, December 2009, Vol. 11 (2009), s. 47-48.

 

Informacje o otrzymanych nagrodach,
zgłoszonych/zatwierdzonych wnioskach patentowych

 • Nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2011.
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2011 w dziedzinie Nauka, badania naukowe i postęp techniczny.

 

Korzyści dla województwa, w tym odwołanie do RSI WKP

Badania naukowe prowadzone w ramach pracy doktorskiej przyczynią się do rozwiązania problemu pozyskiwania nasion o najwyższej jakości i wzmocnią konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie uprawy warzyw, jak też przyczynią się do wsparcia adaptacji gospodarstw rolnych województwa kujawsko-pomorskiego do funkcjonowania na współczesnym rynku. Komercjalizacja wyników badań pozwoli na podniesienie poziomu zaawansowania technologicznego, a to przełoży się na wyższą jakość materiału siewnego oraz plonów. Przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego w regionie dzięki temu zwiększą swoją konkurencyjność, a to może skutkować zwiększeniem liczby odbiorców z zagranicy.

Poprawa jakości nasion dzięki opracowywanej technologii odkażania przyczyni się do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstw w regionie. Opracowanie technologii, której podjęto się w ramach pracy doktorskiej, umożliwi produkcję nasion ekologicznych, poszukiwanych i pożądanych na rynku rolnym. Korzyścią dla województwa kujawsko-pomorskiego jest uprawa roślin z materiału siewnego poddanego nieszkodliwej dla ludzi i środowiska obróbce. Efektem wdrożenia tej technologii będą oszczędności, ze względu na niewielki koszt odkażalnika oraz zmniejszenie odpadów i zanieczyszczenia środowiska.

Założeniem RSI WKP do 2015 roku jest stanie się regionem wysokiej innowacyjności. Komercjalizacja wyników badań odkażania nasion warzyw z użyciem roztworów ditlenku chloru pozwoli na zwiększenie liczby przedsiębiorstw dysponujących nowoczesną i „czystą” technologią produkcji materiału nasiennego. Zwiększy to też liczbę podmiotów gospodarczych konkurujących na rynku UE. Badania te są przyszłościowe w dziedzinie nasiennictwa, warzywnictwa i produkcji spożywczej.

 

Przełożenie wyników na rozwój strategicznych obszarów regionu

Badania w pracy doktorskiej powiększą wiedzę na temat odkażania materiału nasiennego oraz zwiększą możliwości badań naukowych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Dodatkowo z wyników badań skorzystają przedsiębiorstwa o działalności w zakresie przetwórstwa żywności oraz nasiennictwa, jak również stacje doświadczalne hodowli i oceny odmian roślin obecne w naszym regionie. Według RSI WKP do 2015 roku działalność badawczo-rozwojowa jest słabo rozwinięta w naszym regionie. Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej wzbogacą sektor Badania i Rozwój (B+R). Rozbudowa tego sektora przyczyni się do wsparcia procesów innowacyjnych w naszym województwie. Tematyka pracy doktorskiej jest nierozerwalnie związana z kierunkami uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Korzyścią dla województwa kujawsko-pomorskiego poza innowacyjną technologią jest również podnoszenie kwalifikacji pracowniczych przy wdrażaniu nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie. Pracownicy takiego przedsiębiorstwa zyskują wiedzę, stanowiącą źródło inspiracji i motywację do dalszej pracy. Podniesienie kwalifikacji pracowniczych jest zgodne z Regionalną Strategią Innowacyjności do 2015 roku.

 

Informacje o współpracy z biznesem (postępy, rozwój współpracy, efekty współpracy, nawiązanie nowych kontaktów)

Podjęto współpracę z przedsiębiorstwami z sektora nasiennictwa. Pierwszym z nich jest Torseed S.A. w Toruniu. W ramach umowy o świadczenie usług badawczych „Badania innowacyjnej technologii przedsiewnej obróbki nasion” prowadzone były badania mające na celu, obok badań procesu przesiewania nasion w kalibratorze wielopokładowym, określenie parametrów jakościowych nasion przed i po procesie odkażania oraz określenie optymalnych parametrów prowadzenie odkażania. W etapie związanym z pracą doktorską, dotyczącym odkażania nasion na kiełki wodnymi roztworami ditlenku chloru, badane było 6 gatunków nasion. Rezultatem współpracy jest opracowanie wytycznych prowadzenia przedsiewnej obróbki nasion - kalibracji wybranych nasion oraz odkażania nasion na kiełki ditlenkiem chloru.

Kolejnym przedsiębiorstwem, z którym podjęto współpracę (w ramach umowy o współpracę) jest firma Keram Sp. z o.o. z Kaletnika k/Łodzi. Przedmiotem umowy były badania rozkładu roztworów ditlenku chloru bez i z nasionami, badania jakości nasion przed i po odkażaniu oraz opracowanie technologii odkażania wybranych nasion. Zadanie zrealizowane w ramach umowy jest związanie z badaniami podejmowanymi w ramach pracy doktorskiej. Współpraca zaowocowała opracowaniem technologii odkażania nasion rzodkiewki roztworem wodnym ditlenku chloru. Firma Keram Sp. z o.o. wdrożyła technologię opracowaną na podstawie badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej i stosuje ją z powodzeniem jako przedsiewną obróbkę nasion rzodkiewki.

 

Informacje o projekcie, kontakt

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Kontakt:
Joanna Kaniewska
Katedra Aparatury i Technologii Żywności
Zakład Technologii Żywności
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich
Email: joanna.kaniewska@utp.edu.pl