Zasady ogólne

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

UWAGI OGÓLNE

Po ukończeniu studiów I stopnia student jest zobowiązany do napisania pracy inżynierskiej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim. Temat pracy inżynierskiej lub magisterskiej powinien być zgodny z kierunkiem studiów i przedstawiony studentowi nie później niż rok przed terminem ukończenia studiów (Regulamin studiów UTP w Bydgoszczy).

Pracę dyplomową należy napisać z zachowaniem praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328) oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Stwierdzenie oryginalności pracy jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia pracy i dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego na podstawie tej pracy. Oryginalność prac inżynierskich lub magisterskich jest sprawdzana przy pomocy systemu „Plagiat.pl”.

Od 1 maja 2016 roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora, składanie prac dyplomowych odbywa się w systemie APD: http://apd.utp.edu.pl/W związku z tym, student jest zobowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do sytemu APD, zgodnie z zasadami składania i archiwizacji prac dyplomowych.

Pracę dyplomową, wydrukowaną z systemu APD po akceptacji przez promotora, student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie wraz z kompletem dokumentów. Do wydrukowanego dwustronnie i zbindowanego maszynopisu pracy należy dołączyć:

 • oświadczenie o oryginalności i samodzielności w jej napisaniu oraz o nienaruszeniu praw autorskich (pobierz),
 • oświadczenie o przekazaniu Uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy w systemie antyplagiatowym (pobierz),
 • elektroniczną wersję pracy na nośniku CD/DVD w formacie pdf. Zawartość wersji elektronicznej musi być identyczna z wersją drukowaną,
 • indeks.

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy.

Jednocześnie informujemy, że zgodne z § 37 Regulaminu Studiów, student studiów stacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

 • do ostatniego dnia zimowej sesji poprawkowej na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • do ostatniego dnia letniej sesji poprawkowej na studiach kończących się w semestrze letnim.

Wraz z pracą dyplomową należy dostarczyć:

 • kartę obiegową,
 • cztery zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 cm bez białej obwódki lub pięć zdjęć w przypadku odpisu dyplomu w wersji angielskiej,
 • potwierdzenie wpłaty za dyplom.
  Wpłaty w wysokości 60 zł (+ 40 zł za odpis w języku angielskim) należy dokonać na indywidualny numer konta widoczny po zalogowaniu w USOSweb.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mają obowiązek zwrócić legitymację studencką w dniu egzaminu dyplomowego. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiada legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku zakończenia studiów.

O wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim można ubiegać się w ciągu 30 dni od daty obrony.