Zasady ogólne

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

UWAGI OGÓLNE

Po ukończeniu studiów I stopnia student jest zobowiązany do napisania pracy inżynierskiej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Studia II stopnia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim. Temat pracy inżynierskiej lub magisterskiej powinien być zgodny z kierunkiem studiów i przedstawiony studentowi nie później niż rok przed terminem ukończenia studiów (Regulamin studiów UTP w Bydgoszczy).

Pracę dyplomową należy napisać z zachowaniem praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328) oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Stwierdzenie oryginalności pracy jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia pracy i dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego na podstawie tej pracy. Oryginalność prac inżynierskich lub magisterskich jest sprawdzana przy pomocy systemu „Plagiat.pl”.

Od 1 maja 2016 roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora, składanie prac dyplomowych odbywa się w systemie APD: http://apd.utp.edu.pl/W związku z tym, student jest zobowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do sytemu APD, zgodnie z zasadami składania i archiwizacji prac dyplomowych.

Pracę dyplomową, wydrukowaną z systemu APD po akceptacji przez promotora, student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie wraz z kompletem dokumentów. Do wydrukowanego dwustronnie i zbindowanego maszynopisu pracy należy dołączyć:

 • oświadczenie o oryginalności i samodzielności w jej napisaniu oraz o nienaruszeniu praw autorskich (pobierz),
 • oświadczenie o przekazaniu Uniwersytetowi prawa do eksploatacji pracy w systemie antyplagiatowym (pobierz),
 • elektroniczną wersję pracy na nośniku CD/DVD w formacie pdf. Zawartość wersji elektronicznej musi być identyczna z wersją drukowaną,
 • indeks.

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy.

Jednocześnie informujemy, że zgodne z § 37 Regulaminu Studiów, student studiów stacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

 • do ostatniego dnia zimowej sesji poprawkowej na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • do ostatniego dnia letniej sesji poprawkowej na studiach kończących się w semestrze letnim.

Wraz z pracą dyplomową należy dostarczyć:

 • kartę obiegową,
 • cztery zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 cm bez białej obwódki lub pięć zdjęć w przypadku odpisu dyplomu w wersji angielskiej,
 • potwierdzenie wpłaty za dyplom.
  Wpłaty w wysokości 60 zł (+ 40 zł za odpis w języku angielskim) należy dokonać na indywidualny numer konta widoczny po zalogowaniu w USOSweb.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mają obowiązek zwrócić legitymację studencką w dniu egzaminu dyplomowego. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiada legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku zakończenia studiów.

O wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim można ubiegać się w ciągu 30 dni od daty obrony.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.