Zakres zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym dla I stopnia inżynierii materiałowej

 1. Podział płynów.
 2. Moc mieszania.
 3. Fluidyzacja.
 4. Przenikanie ciepła.
 5. Otrzymywanie włókien wiskozowych.
 6. Podstawy krakingu i pirolizy olefinowej.
 7. Wydzielanie olefin z gazów pirolitycznych.
 8. Wytwarzanie acetylenu z węglowodorów.
 9. Otrzymywanie olefin metodą katalitycznego odwodornienia parafin.
 10. Odwodornienie etylobenzenu i cykloheksanolu.
 11. Otrzymywanie formaldehydu z metanolu.
 12. Uwodornienie benzenu i nitrobenzenu.
 13. Synteza Fischera-Tropscha do otrzymywania olefin.
 14. Kiedy cząsteczkę uważamy za polarną, co to jest moment dipolowy i w jakich jednostkach jest podawany?
 15. Na czym polega kriometryczna metoda wyznaczania masy molowej (wzór) i kiedy można ją stosować?
 16. Co to jest szybkość reakcji chemicznej, od jakich parametrów i w jaki sposób zależy?
 17. Jaka jest różnica pomiędzy ogniwem elektrolitycznym a galwanicznym?
 18. Omów podział przewodników wraz z ich zastosowaniem.
 19. Podać 3 przykłady materiałów kompozytowych pochodzenia naturalnego, wymienić ich właściwości oraz podać najważniejsze zastosowania.
 20. Omówić właściwości polimerowych materiałów jonowymiennych.
 21. Rodzaje metali i stopów, struktury krystaliczne oraz podstawy korozji metali.
 22. Metody badań fizykomechanicznych i fizykochemicznych powłok ochronnych
 23. Technologie nakładania, aparatura i urządzenia do nakładania materiałów malarskich różnymi metodami.
 24. Technologie nakładania metalowych powłok ochronnych.
 25. Budowa i struktura polimerów.
 26. Właściwości polimerów termoplastycznych i usieciowanych.
 27. Kompozytowe materiały polimerowe.
 28. Metody badań polimerów i tworzyw polimerowych.
 29. Metody przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych.
 30. Reakcje charakterystyczne związków aromatycznych.
 31. Reakcje i metody otrzymywania kwasów karboksylowych i ich pochodnych.
 32. Metody badania struktury związków organicznych.
 33. Charakterystyka związków organicznych wykazujących właściwości kwasowe.
 34. Charakterystyka związków organicznych wykazujących właściwości zasadowe.
 35. Reakcje substytucji nukleofilowej.
 36. Reakcje katalityczne w chemii organicznej.
 37.  Metody rozdziału i oczyszczania związków organicznych.
 38. Reakcje charakterystyczne związków zawierających wiązania wielokrotne.
 39. Sposoby rozdrabniania surowców chemicznych i typy rozdrabniaczy.
 40. Sposoby aglomeracji substancji sypkich i urządzenia aglomerujące.
 41. Budowa i charakterystyka wymienników ciepła.
 42. Systemy zarządzania jakością w produkcji.
 43. Etapy wdrażania systemu ISO 9001.
 44. Budowa i działanie wyparki.
 45. Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych.
 46. Rozdzielanie mieszanin jednorodnych.
 47. Budowa, działanie i klasyfikacja dozowników.
 48. Magazynowanie gazów.
 49. Magazynowanie ciał stałych.
 50. Typy wiązań chemicznych (podać przykłady).
 51. Omówić budowę ogniwa galwanicznego i podać wzór na jego siłę elektromotoryczną.
 52. Metody oznaczania Cr lub Mn w stopach.
 53. Techniki sporządzania preparatów do badań elektronomikroskopowych ciał stałych.
 54. Zjawisko dysocjacji elektrolitycznej w chemii nieorganicznej.
 55. Praktyczne zastosowanie metali przejściowych.