Zakres zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym dla I stopnia inżynierii materiałowej

 1. Podział płynów.
 2. Moc mieszania.
 3. Fluidyzacja.
 4. Przenikanie ciepła.
 5. Otrzymywanie włókien wiskozowych.
 6. Podstawy krakingu i pirolizy olefinowej.
 7. Wydzielanie olefin z gazów pirolitycznych.
 8. Wytwarzanie acetylenu z węglowodorów.
 9. Otrzymywanie olefin metodą katalitycznego odwodornienia parafin.
 10. Odwodornienie etylobenzenu i cykloheksanolu.
 11. Otrzymywanie formaldehydu z metanolu.
 12. Uwodornienie benzenu i nitrobenzenu.
 13. Synteza Fischera-Tropscha do otrzymywania olefin.
 14. Kiedy cząsteczkę uważamy za polarną, co to jest moment dipolowy i w jakich jednostkach jest podawany?
 15. Na czym polega kriometryczna metoda wyznaczania masy molowej (wzór) i kiedy można ją stosować?
 16. Co to jest szybkość reakcji chemicznej, od jakich parametrów i w jaki sposób zależy?
 17. Jaka jest różnica pomiędzy ogniwem elektrolitycznym a galwanicznym?
 18. Omów podział przewodników wraz z ich zastosowaniem.
 19. Podać 3 przykłady materiałów kompozytowych pochodzenia naturalnego, wymienić ich właściwości oraz podać najważniejsze zastosowania.
 20. Omówić właściwości polimerowych materiałów jonowymiennych.
 21. Rodzaje metali i stopów, struktury krystaliczne oraz podstawy korozji metali.
 22. Metody badań fizykomechanicznych i fizykochemicznych powłok ochronnych
 23. Technologie nakładania, aparatura i urządzenia do nakładania materiałów malarskich różnymi metodami.
 24. Technologie nakładania metalowych powłok ochronnych.
 25. Budowa i struktura polimerów.
 26. Właściwości polimerów termoplastycznych i usieciowanych.
 27. Kompozytowe materiały polimerowe.
 28. Metody badań polimerów i tworzyw polimerowych.
 29. Metody przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych.
 30. Reakcje charakterystyczne związków aromatycznych.
 31. Reakcje i metody otrzymywania kwasów karboksylowych i ich pochodnych.
 32. Metody badania struktury związków organicznych.
 33. Charakterystyka związków organicznych wykazujących właściwości kwasowe.
 34. Charakterystyka związków organicznych wykazujących właściwości zasadowe.
 35. Reakcje substytucji nukleofilowej.
 36. Reakcje katalityczne w chemii organicznej.
 37.  Metody rozdziału i oczyszczania związków organicznych.
 38. Reakcje charakterystyczne związków zawierających wiązania wielokrotne.
 39. Sposoby rozdrabniania surowców chemicznych i typy rozdrabniaczy.
 40. Sposoby aglomeracji substancji sypkich i urządzenia aglomerujące.
 41. Budowa i charakterystyka wymienników ciepła.
 42. Systemy zarządzania jakością w produkcji.
 43. Etapy wdrażania systemu ISO 9001.
 44. Budowa i działanie wyparki.
 45. Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych.
 46. Rozdzielanie mieszanin jednorodnych.
 47. Budowa, działanie i klasyfikacja dozowników.
 48. Magazynowanie gazów.
 49. Magazynowanie ciał stałych.
 50. Typy wiązań chemicznych (podać przykłady).
 51. Omówić budowę ogniwa galwanicznego i podać wzór na jego siłę elektromotoryczną.
 52. Metody oznaczania Cr lub Mn w stopach.
 53. Techniki sporządzania preparatów do badań elektronomikroskopowych ciał stałych.
 54. Zjawisko dysocjacji elektrolitycznej w chemii nieorganicznej.
 55. Praktyczne zastosowanie metali przejściowych.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.