Zakres zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym dla I stopnia kierunku analityka chemiczna i spożywcza

 

 1. Omówić najważniejsze wskaźniki jakości wody
 2. Omówić prawo, na którym opiera się analiza spektrofotometryczna
 3. Wymienić kilka metali biogennych oraz kilka stanowiących trucizny
 4. Teorie kwasów i zasad
 5. Wpływ katalizatorów na szybkość reakcji chemicznych
 6. Omówić szereg napięciowy metali
 7. Analiza głównych składowych (PCA) w analityce chemicznej
 8. Wymienić odczynniki grupowe stosowane w analizie jakościowej kationów wg Freseniusa
 9. Podać przykłady ligandu prostego i wielofunkcyjnego
 10. Wymienić dwa rodzaje drgań cząsteczek w widmach FTIR
 11. Podać i omówić wzór na stałą równowagi reakcji syntezy amoniaku z pierwiastków
 12. Właściwości kwasowo - zasadowe związków chemicznych
 13. Elektrofilowa substytucja aromatyczna. Pojęcie, przykłady, warunki reakcji
 14. Reakcje utleniania w chemii organicznej
 15. Wyjaśnij pojęcie elektrofil. Używając związków zawierających co najmniej 3 atomy C omów reakcje substytucji i addycji elektrofilowej
 16. Wyjaśnij pojęcie nukleofil. Używając związków zawierających co najmniej 3 atomy C omów reakcje substytucji nukleofilowej
 17. Omów znane Ci metody wydłużania łańcucha węglowego. Do każdej metody zaproponuj przykład korzystając ze związków zawierających co najmniej 3 atomy C w cząsteczce
 18. Jakie związki metaloorganiczne można otrzymać z halogenków alkilowych? Zapisz ich reakcje otrzymywania oraz dalsze wykorzystywanie w syntezie organicznej
 19. Dokonaj charakterystyki związków aromatycznych
 20. Przedstaw mechanizm reakcji alkilowania pierścienia aromatycznego, wymień wszystkie ograniczenia alkilowania Friedela-Craftsa
 21. Na przykładzie acetofenonu omów metody otrzymywania ketonów
 22. Dokonaj opisu względnej reaktywności pochodnych kwasów karboksylowych
 23. Metody ekstrakcji analitów z próbek stałych
 24. Metody ekstrakcji analitów z próbek ciekłych
 25. Sposoby konserwacji próbek i przechowywania próbek
 26. Sposoby kontroli jakości wyników analitycznych w laboratorium
 27. Oznaczanie metali w próbkach – przygotowanie próbek i oznaczenie końcowe
 28. Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza
 29. Chromatografia gazowa – zasada działania i zastosowanie w analizie żywności i środowiska
 30. Chromatografia cieczowa – zasada działania i zastosowanie w analizie żywności i środowiska
 31. Identyfikacja substancji za pomocą spektrometrii mas
 32. Filtracja, ze szczególnym uwzględnieniem filtracji pod stałym ciśnieniem
 33. Opory przepływu płynów w rurociągach. Podstawowe pojęcia i definicje
 34. Opory przepływu płynów przez wypełnienie. Podstawowe pojęcia i definicje
 35. Pomiar prędkości przepływu płynów. Podstawowe pojęcia i definicje
 36. Wymiana ciepła: przewodzenie, wnikanie, przenikanie. Podstawowe pojęcia i definicje
 37. Podstawy spektrofotometrii UV-Vis wraz z przykładami zastosowania do analizy żywności i analizy środowiska
 38. Podstawy metod miareczkowych wraz z przykładami zastosowania do analizy żywności i analizy środowiska
 39. Podstawy spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni (NIR) wraz z przykładami zastosowania do analizy żywności
 40. Technika pomiarów w podczerwieni z transformacją Fourier'a (FTIR, ATR-TFIR) wraz z przykładami zastosowania do analizy żywności
 41. Metody oznaczania przeciwutleniaczy w żywności
 42. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie żywności
 43. Procesy chemiczne i biotechnologiczne w przetwórstwie żywności
 44. Systemy jakości w zakładach przemysłu spożywczego
 45. Analiza sensoryczna (narządy czucia i ich receptory, czynniki wpływające na wrażliwość sensoryczną, zasady przeprowadzania ocen sensorycznych)
 46. Scharakteryzuj metody skalowania w analizie sensorycznej
 47. Metody oznaczania pestycydów w produktach spożywczych
 48. Metody oznaczania azotanów (V) i (III) w środkach spożywczych
 49. Metody wyznaczania LD 50
 50. Wymień i scharakteryzuj główne składniki odżywcze
 51. Witaminy, ich podział i oznaczanie
 52. Rodzaje polimerowych opakowań do artykułów spożywczych i sposoby ich wytwarzania
 53. Kryteria warunkujące dopuszczenie materiałów polimerowych do kontaktu z żywnością
 54. Substancje szkodliwe, których obecność wyklucza zastosowanie tworzyw polimerowych do wytwarzania opakowań do artykułów spożywczych
 55. Metody analityczne stosowane do oceny materiałów opakowaniowych żywności
 56. Płyny modelowe w badaniach migracji globalnej materiałów planowanych do produkcji przedmiotów stykających się z żywnością
 57. Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym, gastronomii i w gospodarstwie domowym, w których stosowane są elementy konstrukcyjne wykonane z tworzyw polimerowych
 58. Charakterystyka metod pomiaru zmętnienia (nefelometria,turbidymetria)
 59. Omów metody znaczenia ilościowego z wykorzystaniem widm absorpcyjnych i emisyjnych z zakresu UV-Vis
 60. Przedstaw praktyczne metody oznaczania stężenia substancji w roztworze
 61. Prawo podziału Nernsta i jego praktyczne zastosowanie (ekstrakcja)
 62. Omów zastosowanie metod chromatografii cienkowarstwowej, gazowej i cieczowej do jakościowego i ilościowego oznaczenia substancji

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.