Zakres zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym dla I stopnia kierunku analityka chemiczna i spożywcza

 

 1. Omówić najważniejsze wskaźniki jakości wody
 2. Omówić prawo, na którym opiera się analiza spektrofotometryczna
 3. Wymienić kilka metali biogennych oraz kilka stanowiących trucizny
 4. Teorie kwasów i zasad
 5. Wpływ katalizatorów na szybkość reakcji chemicznych
 6. Omówić szereg napięciowy metali
 7. Analiza głównych składowych (PCA) w analityce chemicznej
 8. Wymienić odczynniki grupowe stosowane w analizie jakościowej kationów wg Freseniusa
 9. Podać przykłady ligandu prostego i wielofunkcyjnego
 10. Wymienić dwa rodzaje drgań cząsteczek w widmach FTIR
 11. Podać i omówić wzór na stałą równowagi reakcji syntezy amoniaku z pierwiastków
 12. Właściwości kwasowo - zasadowe związków chemicznych
 13. Elektrofilowa substytucja aromatyczna. Pojęcie, przykłady, warunki reakcji
 14. Reakcje utleniania w chemii organicznej
 15. Wyjaśnij pojęcie elektrofil. Używając związków zawierających co najmniej 3 atomy C omów reakcje substytucji i addycji elektrofilowej
 16. Wyjaśnij pojęcie nukleofil. Używając związków zawierających co najmniej 3 atomy C omów reakcje substytucji nukleofilowej
 17. Omów znane Ci metody wydłużania łańcucha węglowego. Do każdej metody zaproponuj przykład korzystając ze związków zawierających co najmniej 3 atomy C w cząsteczce
 18. Jakie związki metaloorganiczne można otrzymać z halogenków alkilowych? Zapisz ich reakcje otrzymywania oraz dalsze wykorzystywanie w syntezie organicznej
 19. Dokonaj charakterystyki związków aromatycznych
 20. Przedstaw mechanizm reakcji alkilowania pierścienia aromatycznego, wymień wszystkie ograniczenia alkilowania Friedela-Craftsa
 21. Na przykładzie acetofenonu omów metody otrzymywania ketonów
 22. Dokonaj opisu względnej reaktywności pochodnych kwasów karboksylowych
 23. Metody ekstrakcji analitów z próbek stałych
 24. Metody ekstrakcji analitów z próbek ciekłych
 25. Sposoby konserwacji próbek i przechowywania próbek
 26. Sposoby kontroli jakości wyników analitycznych w laboratorium
 27. Oznaczanie metali w próbkach – przygotowanie próbek i oznaczenie końcowe
 28. Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza
 29. Chromatografia gazowa – zasada działania i zastosowanie w analizie żywności i środowiska
 30. Chromatografia cieczowa – zasada działania i zastosowanie w analizie żywności i środowiska
 31. Identyfikacja substancji za pomocą spektrometrii mas
 32. Filtracja, ze szczególnym uwzględnieniem filtracji pod stałym ciśnieniem
 33. Opory przepływu płynów w rurociągach. Podstawowe pojęcia i definicje
 34. Opory przepływu płynów przez wypełnienie. Podstawowe pojęcia i definicje
 35. Pomiar prędkości przepływu płynów. Podstawowe pojęcia i definicje
 36. Wymiana ciepła: przewodzenie, wnikanie, przenikanie. Podstawowe pojęcia i definicje
 37. Podstawy spektrofotometrii UV-Vis wraz z przykładami zastosowania do analizy żywności i analizy środowiska
 38. Podstawy metod miareczkowych wraz z przykładami zastosowania do analizy żywności i analizy środowiska
 39. Podstawy spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni (NIR) wraz z przykładami zastosowania do analizy żywności
 40. Technika pomiarów w podczerwieni z transformacją Fourier'a (FTIR, ATR-TFIR) wraz z przykładami zastosowania do analizy żywności
 41. Metody oznaczania przeciwutleniaczy w żywności
 42. Operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie żywności
 43. Procesy chemiczne i biotechnologiczne w przetwórstwie żywności
 44. Systemy jakości w zakładach przemysłu spożywczego
 45. Analiza sensoryczna (narządy czucia i ich receptory, czynniki wpływające na wrażliwość sensoryczną, zasady przeprowadzania ocen sensorycznych)
 46. Scharakteryzuj metody skalowania w analizie sensorycznej
 47. Metody oznaczania pestycydów w produktach spożywczych
 48. Metody oznaczania azotanów (V) i (III) w środkach spożywczych
 49. Metody wyznaczania LD 50
 50. Wymień i scharakteryzuj główne składniki odżywcze
 51. Witaminy, ich podział i oznaczanie
 52. Rodzaje polimerowych opakowań do artykułów spożywczych i sposoby ich wytwarzania
 53. Kryteria warunkujące dopuszczenie materiałów polimerowych do kontaktu z żywnością
 54. Substancje szkodliwe, których obecność wyklucza zastosowanie tworzyw polimerowych do wytwarzania opakowań do artykułów spożywczych
 55. Metody analityczne stosowane do oceny materiałów opakowaniowych żywności
 56. Płyny modelowe w badaniach migracji globalnej materiałów planowanych do produkcji przedmiotów stykających się z żywnością
 57. Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym, gastronomii i w gospodarstwie domowym, w których stosowane są elementy konstrukcyjne wykonane z tworzyw polimerowych
 58. Charakterystyka metod pomiaru zmętnienia (nefelometria,turbidymetria)
 59. Omów metody znaczenia ilościowego z wykorzystaniem widm absorpcyjnych i emisyjnych z zakresu UV-Vis
 60. Przedstaw praktyczne metody oznaczania stężenia substancji w roztworze
 61. Prawo podziału Nernsta i jego praktyczne zastosowanie (ekstrakcja)
 62. Omów zastosowanie metod chromatografii cienkowarstwowej, gazowej i cieczowej do jakościowego i ilościowego oznaczenia substancji