Wymogi edytorskie prac dyplomowych

WYMOGI EDYTORSKIE PRAC MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH
NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY

STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ PRACY

CZĘŚĆ LITERATUROWA

CZĘŚĆ BADAWCZA (doświadczalna, projektowa, obliczeniowa)

  1. Strona tytułowa pracy (uczelnia, wydział, kierunek studiów, specjalność, autor, tytuł pracy, promotor, nazwa Instytutu, Zakładu, rok) – zgodnie ze wzorem strony tytułowej zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału.
  2. Spis treści – wraz z numeracją stron poszczególnych rozdziałów.
  3. W razie potrzeby na oddzielnej stronie można zamieścić spis stosowanych oznaczeń, skrótów i akronimów.
  4. Wstęp lub wprowadzenie obejmujące ogólne informacje związane z tematem pracy, na końcu wstępu należy także umieścić zwięzłą informacje o celu pracy.
  5. Przegląd doniesień literaturowych krajowych i zagranicznych (rozdział teoretyczny definiujący rozważane zagadnienie i opisujący aktualny stan wiedzy). Przegląd należy napisać na podstawie danych uzyskanych z literatury, której wykaz zamieszczany jest w końcowej części pracy pt. „Literatura”. Bezwzględnie zobowiązuje się autora pracy dyplomowej lub magisterskiej do wskazywania źródeł pochodzenia informacji przedstawianych w przeglądzie literatury, również w przypadku tabel, wykresów, schematów, fotografii, wzorów, programów statystycznych itd. W przypadku źródeł pochodzących z internetu należy bezwzględnie podać adresy stron internetowych wraz z datą pozyskania informacji.
  6. Cel pracy - na oddzielnej stronie należy dokładnie opisać cel pracy i jego związek z przedstawionym wcześniej przeglądem literatury.
  7. Metodyka:
    1. Rozdział zawierający szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w badaniach odczynników chemicznych, surowców lub innych materiałów, które stanowią przedmiot badań, z opisem ich pochodzenia, klasy czystości lub innej charakterystyki, jeśli jest ona niezbędna do dokładnego zdefiniowania obiektu badań.
    2. Rozdział opisujący metodykę badań, stosowane techniki badawcze (algorytmy obliczeniowe) wraz ze schematem aparatury pomiarowej. Jeśli badania (oznaczenia) wykonywane są zgodnie z zasadami zawartymi w normach należy w opisie umieścić odnośnik literaturowy, a numerację tych norm zamieścić w spisie literatury.
  8. Zestawienie i omówienie wyników – zestawienie wyników badań w formie tabel, rycin, schematów, fotografii oraz ich szczegółowe omówienie. Wszystkie ryciny, tabele, wykresy powinny być podpisane i ponumerowane w celu umożliwienia odwoływania się do nich w tekście. Tabele powinny być ponumerowane liczbami arabskimi tej samej wielkości co tekst pracy, odstępy między wierszami 1,0 z wyrównaniem do obu stron marginesów. Tytuły tabel powinny być umieszczone nad nimi, nie powinny kończyć się kropką. Rysunki powinny być ponumerowane liczbami arabskimi tej samej wielkości w całej pracy, z odstępami pomiędzy wierszami równymi 1,0 z wyrównaniem do obu stron marginesów. Tytuły rysunków powinny być umieszczone pod nimi. Podpisy nie powinny kończyć się kropką. Rozdział można podzielić na logicznie powiązane podrozdziały. Prezentowane wyniki powinny być starannie omówione. W rozdziale tym można także przedstawić analizę i dyskusję wyników wraz z komentarzem i wnioskami cząstkowymi. Dyskusję można przedstawić w oddzielnym rozdziale.
  9. Wnioski – sformułowanie krótkich, logicznych zdań wynikających z przeprowadzonych badań z oceną stopnia realizacji postawionego celu. Rozdział ten może zawierać także zwięzłe opisowe podsumowanie wyników.
  10. Spis cytowanej literatury – rozdział zawierający wykaz wykorzystanego w pracy piśmiennictwa. Każda pozycja w spisie literatury sporządzonego w kolejności cytowania w opisie pracy lub alfabetycznie musi zawierać: Nazwisko autora (autorów) i pierwszą literę lub litery imion: Tytuł pracy. Wydawnictwo/czasopismo/, rok publikacji, tom, numer, strony od-do (w przypadku artykułów w czasopismach). W przypadku materiałów konferencyjnych dodatkowo należy podać temat konferencji oraz jej miejsce i datę. Lista nie może zawierać pozycji, do których nie ma odwołań w tekście. Pozycje w spisie piśmiennictwa powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi.
  11. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim.
  12. Załączniki – rozdział zawierający materiały uzupełniające uzyskane podczas wykonywania części badawczej, schematy technologiczne itd.

UWAGI REDAKCYJNE

  1. Praca powinna być napisana na papierze formatu A4 z następującymi ustawieniami marginesów: górny 2 cm, dolny 2 cm, lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm.
  2. Numer strony powinien być wyśrodkowany w stopce. Wysokość stopki –1,25 cm, czcionka Times New Roman lub Cambria 10 pkt.
  3. Parametry tekstu pracy:
    • preferowana czcionka: Times New Roman lub Cambria, interlinia 1,5,
    • wielkość czcionki 12 pkt,
    • tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu (tzw. justowanie),
    • wcięcie akapitowe 1,0 cm.
  4. Strony pracy muszą być ponumerowane (z wyjątkiem strony tytułowej).
  5. Rozdziały należy numerować 1, 2, itd., zaś podrozdziały kolejno: 1.1; 1.1.1; 1.1.2… 1.2; 1.2.1; 1.2.2….
  6. Wskazane, aby każdy rozdział zaczynał się od nowej strony.
  7. Tytuły rozdziałów należy pisać dużymi literami pogrubioną czcionką Times New Roman lub Cambria 16 pkt, zaś podrozdziałów małymi literami pogrubioną czcionką Times New Roman lub Cambria 14 pkt. lub zgodnie z zaleceniami promotora pracy.
  8. Po tytułach rozdziałów i podrozdziałów nie należy stawiać kropek.
  9. Znaki interpunkcyjne : . , ; ! ? ) } ] itp. należy dosuwać w lewo, tak aby nie było przed nimi spacji (w przeciwnym razie można oczekiwać linijek zaczynających się od znaku interpunkcyjnego), znaki otwierające nawiasy ({[ powinny być dosunięte w prawo.
  10. Nie należy stosować odnośników w stopce strony, uwagi, komentarze, wtrącenia należy zawrzeć w głównym tekście (np. w nawiasie).
  11. Zamieszczanie spisu tabel i rycin nie jest konieczne, jeśli nie wymaga tego promotor.
  12. Praca musi zawierać odwołania w tekście do wszystkich pozycji w spisie piśmiennictwa. Preferowana forma odwołań to numer pozycji w spisie zamknięty w nawiasach kwadratowych, np. [1], [30]. Należy stosować formę bezosobową w tekście pracy, tzn. nie należy używać określeń: wykonałam/łem, prowadziłam/łem itd.
  13. Przykładowy sposób sformatowania tekstu w wersji edytorskiej przedstawiono w oddzielnym pliku.
ZałącznikWielkość
Przykład edycji pracy dyplomowej371 KB