Współpraca z biznesem

W związku z realizacją pracy doktorskiej pod tytułem „Badanie ciągłego wibracyjnego kalibratora do rozdziału nasion na frakcje sitowe” rozpoczęły się prace zmierzające do zawarcia umowy wdrożeniowej obejmującej zastosowanie wyników badań w zakresie poznania mechanizmu rozdziału sitowego nasion w ciągłym wibracyjnym przesiewaczu z obiegiem kołowym nasion na sicie z firmą Keram Sp. z o.o (podpisano umowę o współpracy – załącznik 6a). Badania obejmują przesiewanie nasion przy różnych parametrach aparaturowo – procesowych kalibratora do nasion. Założono, że urządzenie będzie pracowało z blokiem ok. sześciu sit i ma być dostosowane do nasion warzyw o różnych wielkościach, takich jak nasiona marchwi, pietruszki, cebuli, rzodkiewki i buraka ćwikłowego. Firma Keram zbuduje prototyp urządzenia do badań aplikacyjnych w oparciu o dostarczone dane. Niniejsza umowa stanowi wyraz woli stron dla podjęcia współpracy mającej na celu przetestowanie prototypu w warunkach produkcyjnych, naniesienie zmian konstrukcyjnych i doprowadzenie konstrukcji dla zastosowań przemysłowych. Nawiązano również współpracę z firmami POLAN Sp. z o.o. i PlantiCo Sp. z o.o. (załącznik 6b i 6c), które to firmy przeprowadzą badania eksploatacyjne prototypu urządzenia do kalibracji nasion, będącego tematyką pracy doktorskiej. Firma PlantiCo, ma swój oddział w Wagańcu na terenie naszego województwa. Gotowy produkt przemysłowy w przyszłości może być produkowany przez Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. w Toruniu dla przedsiębiorstw nasiennych np. TORSEED S.A., bądź innych mieszczących się na terenie. Komercjalizacja uzyskanych wyników spowoduje rozwój firm na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i proinnowacyjne otoczenie biznesu co doskonale wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacyjności Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2015 roku. Elementem potencjału innowacyjnego regionu jest skłonność przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych a co za tym idzie polepszenia systemu dyfuzji osiągnięć naukowych do gospodarki. Będzie to możliwe dzięki nawiązanej współpracy z przedsiębiorstwem Keram, Polan i PlantiCo. Oddziaływanie na tą sferę wydaje się być kluczem dla rozwoju innowacji gospodarki województwa i wdrożenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Analiza SWOT zamieszczona w RSI WKP wykazuje brak ogniw pośrednich między nauką a gospodarką, niedostatek ofert uczelni skierowanych do Sektora Biznesowego, brak instytucji okołobiznesowych wspierających rozwój nowych technologii. Nawiązana współpraca z przemysłem przyczynią się do polepszenia tych czynników jednocześnie zwiększając innowacyjność naszego regionu. Wedle kierunków działań proinnowacyjnych zawartych w RSI WKP ważne jest aby jednostki naukowo – badawcze realizowały oczekiwania przedsiębiorstw oraz kreowały nowe innowacyjne produkty. W kierunek ten idealnie wpisuje się nawiązana współpraca z przemysłem naszego województwa.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego