Współpraca z biznesem

W wyniki zawartej wcześniej umowy obejmującej zastosowanie wyników badań w zakresie poznania mechanizmu rozdziału sitowego nasion w ciągłym wibracyjnym przesiewaczu z obiegiem kołowym nasion na sicie (badania obejmowały przesiewanie nasion przy różnych parametrach aparaturowo–procesowych kalibratora do nasion) firma Keram Sp. z o.o zbudowała prototyp urządzenia do badań w oparciu o dostarczone dane, na podzespołach wykonanych w toruńskiej firmie SPOMASZ S.A. Niniejsza umowa nadal obejmuje współpracę mającą na celu przetestowanie prototypu w warunkach produkcyjnych, naniesienie zmian konstrukcyjnych i doprowadzenie konstrukcji dla zastosowań przemysłowych. W wyniku współpracy z tą firmą została opracowana technologia kalibracji nasion roślin baldaszkowatych. Technologia została wdrożona i z powodzeniem stosuje się ją w firmie KERAM jako operację przygotowującą nasiona roślin baldaszkowatych do otoczkowania. Ponadto nadal trwa współpraca z firmami POLAN Sp. z o.o. i PlantiCo Sp. z o.o., które to firmy przeprowadzają badania eksploatacyjne prototypu urządzenia do kalibracji nasion, będącego tematyką pracy doktorskiej. Firma PlantiCo, ma swój oddział w Wagańcu na terenie naszego województwa. W związku z dużym zainteresowaniem wynikami badań tej pracy doktorskiej nawiązano współpracę z firmą TORSEED S.A..Współpraca obejmuje wyznaczenie optymalnych parametrów procesu kalibracji poszczególnych rodzajów nasion oraz wyznaczenie sprawności przesiewania dla poszczególnych gatunków nasion. Badaniami zainteresowała się również firma EGM SP. Z O.O., która to specjalizuje się w wydobywaniu wapieni jurajskich „Wierzbica”, surowca skalnego o bardzo wysokich parametrach chemicznych. Firma ta zgłosiła się w celu wykonania badań procesu przesiewania kamienia wapiennego na przesiewaczu zataczającym – śrubowym (nowe zastosowanie przesiewacza). Celem badań jest sprawdzenie hipotezy, że zastosowanie drgań pionowych, przy optymalnym doborze pozostałych parametrów przesiewania, pozwoli na znaczące zwiększenie skuteczności procesu przesiewania, co ściśle wpisuje się w tematykę tej pracy doktorskiej. Współpraca z firmą EGM wskazała nowe zastosowanie badanego przesiewacza. W Województwie Kujawsko-Pomorskim istnieje wiele przedsiębiorstw związanych z wydobywaniem i przetwarzaniem kruszyw. W przyszłości planuje się nawiązanie współpracy z tymi firmami. Wedle kierunków działań proinnowacyjnych zawartych w RSI WKP ważne jest aby jednostki naukowo-badawcze realizowały oczekiwania przedsiębiorstw oraz kreowały nowe innowacyjne produkty. W kierunek ten idealnie wpisuje się nawiązana współpraca z przedsiębiorstwami, dzięki której utworzony zostanie oczekiwany przez przedsiębiorstwa w województwie innowacyjny nowy produkt.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego