Opis pracy doktorskiej

Problematyka pracy doktorskiej związana jest bezpośrednio z zagadnieniami rozwiązywanymi w obszarze relacji: narzędzie (przesiewacz zataczający – śrubowy z dwoma motowibratorami) – materiał (nasiona – materiał biologiczny, piasek – krzemionka – ziarna nieregularne, kruszywo – ziarna ostro krawędziowe) – proces (przesiewanie, kalibracja). Podstawą do rozpoczęcia pracy był opracowany w UTP w Bydgoszczy i wykonany w TZUM „Spomasz" w Toruniu ciągły przesiewacz wibracyjny, który został opatentowany w Urzędzie Patentowym pod nr 191474 i nagrodzony Złotym Medalem na międzynarodowej wystawie innowacji i wynalazków w Brukseli „Eureka". Prowadzone badania należą do pierwszych w kraju, a nielicznych na świecie, ponieważ tylko w latach 60 ubiegłego wieku prowadzono badania w tym zakresie w ówczesnej RFN. Badania realizowane mają na celu dokonanie: opisu matematycznego ruchu przesiewacza rotacyjnego – śrubowego w celu wyznaczenia parametrów tego ruchu, określenie charakterystyk procesowych przesiewacza rotacyjnego – śrubowego dla materiałów ziarnistych modelowych. Do opisu ruchu przesiewacza używa się SYSTEM PULSE (firmy Brüel&Kjaer), zawierający czujnik mierzący drgania w trzech płaszczyznach osi XYZ. Dzięki temu będzie możliwe określenie dokładnego ruch na sicie przesiewacza przy ustawieniu różnych parametrów procesu przesiewania. Trwają prace nad równaniami ruchu liniowego pionowego i ruchu skrętnego. Rozwiązania tych równań powinny dać obraz toru (źródło Blechmann). W części procesowej pracuje się nad charakterystykami procesowymi przesiewacza rotacyjnego – śrubowego dla materiałów modelowych (nasiona – materiał biologiczny, piasek – krzemionka – ziarna nieregularne, kruszywo – ziarna ostro krawędziowe). Badania prowadzone są przy różnych parametrach procesowych procesu przesiewania w przesiewaczu zataczającym – śrubowym. Parametry te to: rożny kąt ustawienia monowibratorów bocznych (20o, 30o, 45o, 60o), rożną prędkość obrotowa monowibratorów bocznych (1000 obr/min, 1250 obr/min, 1500 obr/min), rożna siła przyłożenia niewyważonych mas monowibratorów (max, ¾, ½ ). W części procesowej opisuje się również schemat przejścia materiału modelowego przez elementy przesiewacza zataczającego – śrubowego tj.: ruch poszczególnych frakcji materiału modelowego po leju stożkowym przesuwającym materiał do środka sita, ruch poszczególnych frakcji materiału modelowego od środka sita do wysypu, przesyp poszczególnych frakcji materiału modelowego przez oczka sita, ruch poszczególnych frakcji materiału modelowego po dolnym elemencie stożkowym przesiewacza do wysypu. Nieustannie redagowana jest metodologia badań jak również gromadzona jest literatura będąca cennym elementem w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Stale pogłębiana jest wiedza w zakresie procesów mechanicznych w Inżynierii Chemicznej i Procesowej w szczególności procesów klasyfikacji mechanicznej materiałów ziarnistych. Zwiększa się również doświadczenie praktyczne w konstrukcji narzędzi badawczych.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego