Korzyści dla województwa

Z analizy sfery badawczo-rozwojowej i jednostek wspomagających innowacje wynika, że w regionie kujawsko-pomorskim najwięcej działań innowacyjnych podejmuje się w zakresie przemysłu rolno-spożywczego i ochrony środowiska. Stanowi to czynnik sprzyjający właściwemu wykorzystania możliwości sektora B+R (pkt.4.2). Badania naukowe dotyczące kalibracji nasion przyczynią się do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórczych, jak również do wspierania adaptacji gospodarstw rolnych do funkcjonowania na współczesnych rynkach rolnych. Elementem potencjału innowacyjnego regionu jest skłonność przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych a co za tym idzie polepszenia systemu dyfuzji osiągnięć naukowych do gospodarki. Oddziaływanie na tą sferę wydaje się być kluczem dla rozwoju innowacji gospodarki województwa i wdrożenia niniejszej strategii (pkt.2.2).W naszym województwie sektor rolnictwa dostarcza najwyższej jakości produkty. Wdrożenie wyników pracy doktorskiej pozwoli na ich większą dostępność. Skutkuje to rozwojem przedsiębiorstw przetwórczych, gdzie będą wprowadzane innowacyjne technologie i aparatura produkcyjna. Rozwój przedsiębiorstw pożądany w województwie jest zgodny z założeniami RSI WKP do 2015 roku (pkt.4.5 i 6). Analiza SWOT zamieszczona w RSI WKP wykazuje brak ogniw pośrednich między nauką a gospodarką, niedostatek ofert uczelni skierowanych do sektora biznesowego, brak instytucji okołobiznesowych wspierających rozwój nowych technologii (pkt.4.3). Wyniki prowadzanych badań przyczynią się do polepszenia tych czynników. Wedle kierunków działań proinnowacyjnych zawartych w RSI WKP ważne jest aby jednostki naukowo-badawcze realizowały oczekiwania przedsiębiorstw oraz kreowały nowe innowacyjne produkty (pkt.4.5 i 6). Kierunek ten idealnie wpisuje się owa praca doktorska, dzięki której utworzony zostanie oczekiwany przez przedsiębiorstwa w województwie innowacyjny nowy produkt, czyli przesiewacz zataczający-śrubowy do nasiona i kruszywa mineralnego.
Z analizy regionu pod kątem możliwości wdrożenia wyników badań pracy doktorskiej wynika, że w Województwie Kujawsko-Pomorskim istnieje wiele przedsiębiorstw przetwórstwa rolno – spożywczego, które mogłyby skorzystać w wyników tych badań. Jednym z nich jest przedsiębiorstwo POLANOWICE Sp. z o.o. Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin. Spółka specjalizuje się w produkcji najlepszych odmian zbóż, roślin strączkowych i rzepaku ozimego. Z wyników badań może skorzystać Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa TORSEED S.A. w Toruniu. Przedmiotem działalności TORSEED S.A. jest między innymi czyszczenie, suszenie, wykonywanie analiz i badań jakościowych materiału nasiennego oraz jego sprzedaż. W regionie znajduje się również przedsiębiorstwo PlantiCo Sp. z o.o. Nasiennictwo Ogrodnicze, które prowadzi produkcję nasienną między innymi na gruntach własnych w Zakładzie Hodowlano – Nasiennym w Wagańcu, na których produkuje się głównie groch, cebulę, koper i inne gatunki. W zakładach tych brakuje urządzenia do kalibracji materiału siewnego, które jest przedmiotem badań tej pracy doktorskiej. Urządzenie to umożliwi podniesienie jakości elit. Dla nasiennictwa ekologicznego jest to praktycznie jedyna metoda uzyskania nasion spełniających wymagania jakościowe bez dodatkowych zabiegów mechanicznych lub termicznych. Ponadto w Województwie Kujawsko – Pomorskim istnieje wiele przedsiębiorstw związanych z wydobywaniem i przetwarzaniem kruszyw (nowe zastosowanie przesiewacza). Są to m.in.: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „ŻWIR-BUD”, KTK Łabiszyn Sp. z o.o., Wir-Bud - zakład wydobycia kruszywa, Firma Wielobranżowa Benz-KRUSZ, które szukają nowych rozwiązań przesiewania materiałów sypkich. Wyniki badań tej pracy doktorskiej pozwolą na wdrożenie modelu przemysłowego, co spowoduje wprowadzenie nowych technologii kalibracji i przesiewania do wspomnianych zakładów. Aparatura przemysłowa wykonywana jest przez Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. w Toruniu.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego