Współpraca z biznesem

Przedsiębiorstwo Elnowa , mające swoją siedzibę w Bydgoszczy, jest producentem kabli i przewodów elektrycznych dla branży elektrotechnicznej. Jednym z komponentów realizowanego w Elnowie procesu technologicznego jest poli(chlorek winylu) spełniający funkcje izolacyjne i oponowe wytwarzanych przewodów. Elnowa jest laureatem konkursu solidny partner solidna Firma 2005 oraz członkiem Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego oraz Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Każdy z oferowanych przez Elnowę produktów kablowych jest certyfikowany i zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w tym zakresie, spełnia normy branżowe.

Profil działalności firmy ze względu na stosowanie PVC jako izolacji kablowych jest zgodny z specyfikacją prowadzonych przeze mnie badań nad nanokompozytami PVC z nanorurkami węglowymi o polepszonej odporności cieplej i na działanie rozpuszczalników spęczniających oraz o polepszonej przewodności elektrycznej. Nanokompozyty takie mogą z powodzeniem znaleźć zastosowanie jako ulepszone masy oponowe kabli i przewodów produkowanych w Elnowie.

Współpraca z przedsiębiorstwem Elnowa zakłada prowadzenie wspólnych badań zmierzających do wdrożenia technologii wytwarzania nanokompozytów PVC/CNT do praktyki przemysłowej oraz opracowaniu kryteriów oceny właściwości nanokompozytów uwzględniających ich przydatność do zastosowań izolacji kablowych. Badania te opierają się na prowadzeniu eksperymentów technologicznych wytwarzania oraz na opracowaniu ciągłej technologii produkcji nanokompozytów PVC/CNT o sprecyzowanych powtarzalnych właściwościach z możliwością ich stosowania jako mas oponowych dla polwinitowych przewodów wysoko i niskonapięciowych, pracujących w wysokich temperaturach i w środowisku substancji spęczniających jak smary oleje czy paliwa.

Nawiązana współpraca z przedsiębiorstwem Elnowa wpisuje się w dyrektywy RSI WKP. Jednym z założeń RSI WKP jest spieranie proinnowacyjnej działalności w ważnych i znaczących gospodarczo branżach elektrotechnicznej i przetwórstwa polimerów. Rozpoczęte współdziałanie nad wdrożeniem technologii wytwarzania nanokompozytów PVC z nanorurkami węglowymi podniesie konkurencyjność i wzmocni znaczenie innowacyjnych marek produktów z zastosowaniem nowoczesnych nanokompozytów PVC wytwarzanych w regionie.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego